за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со оддел за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

биохемиска лабораторија

рендген оддел

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  контакт

  тендери


 

| прва страница |


Опременоста на клиничкиот центар со најмодерни техничко-технолошки перформанси кои овозможуваат изведување на најсовремени стоматолошки интервенции е предуслов за успешна практична едукација на студентите по стоматологија од нашата држава и странство, Високата школа за стоматолошки сестри и забни техничари и практична едукација за специјализанти, магистранти и докторанти.

Во просториите на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар се организираат предавања изведувани од професорите од нашата клиника, како и професори реномирани во светот, кои ги презентираат најновите сознанија од областа на стоматологијата.

Покрај тоа се организираат семинари, курсеви и workshops од реномирани светски стоматолошки фирми кои ги презентираат своите нови стоматолошки материјали и технологии. Ваквите презентации се наменети не само за вработените на клиничкиот центар тука нив можат да ги посетуват и стоматолозите и забните техничари од Републиката и пошорико. Слични презентации се одржуваат и од реномирани домашни и странски професори од сите стоматолошки области за кои што посетителите добиваат соодветни сертификати.

Уште една форма за трибинска презентација на македонската стоматологија и нејзината афирмација надвор од нашата државата во чија реализација активно учествува ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар се и Конгресите на стоматолозите од Македонија со меѓународно учество.
 

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ-Скопје
www.stomfak.ukim.edu.mk
|
|
|
СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
www.stomatologija.org.mk/skm/

© Copyright 2006 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.