за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| прва страница |
За нас : Организациона поставеност : Стручен тим : Стоматолошки услуги : Закажување и контакт
ЗА НАС

 

Клиниката за орална хирургија е специјализирана клиника за лекување на пациенти со широк возрасен дијапазон. Овој податок упатува на строго детерминирани дијагностички и терапевтски постапки, како и примена на доктринирани постапки во терапијата како што се: екстракција на заби, апикотомии, цистектомии, оперативни екстракции на импактирани и полимпактирани заби, претпротетска хирургија, предортодонтски третман на импактирани заби и др.

За тоа се грижи највисоко едуциран стручен тим.ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТСТРУЧЕН ТИМ

ПРОФЕСОРИ
     1. проф. д-р Борис Величковски, д-р сци.
     2. проф. д-р Оливер Димитровски, д-р сци.
АСИСТЕНТИ
     1. aс. д-р Љуба Симјановска, д-р сци.
     2. ас. д-р Марина Кацарска, д-р сци.
     3. д-р спец Едвард Јанев, м-р
     4. д-р Даниела Велеска Стевковска, д-р сци.
     5. ас д-р Гордана Апостолова, м-р  сци.
ДОКТОРИ - СПЕЦИЈАЛИСТИ
     1. д-р спец. Билјана Евросимовска, д-р сци.
     2. д-р спец Ванчо Спиров, м-р  сци.
     3. д-р спец Мирјана Марковска Арсовска, м-р  сци.
     4. д-р спец. Жаклина Менчева, м-р  сци.
     5. д-р спец. Маја Ѓоровска
     6. д-р спец. Софијанка Герасимова Писевска 
     7. д-р спец. Данијел Јосифов
     8. д-р спец. Наташа Писевска Чолакова
     9. д-р спец. Адем Алиу
   10. д-р спец. Мухамет Бајрами
   11.  д-р спец. Ирена Веселиновска
ДОКТОРИ - СТОМАТОЛОЗИ
    1. д-р Анета Терзиевска


 Работен капацитет на клиниката:
 - кабинет (едно работно место);
- амбуланта (8 работни места);
- оперативен блок (4 хируршки сали);
СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

1. Амбулантски интервенции;
2. Оперативни орално-хируршки интервенции;
3. Имплантологија;

1. Амбулантски интервенции

- екстракција (вадење) еднокорени и повеќекорени заби;
- екстракција (вадење) заби со сепарација;
- третман на алвеолити;
- интраорални и екстраорални инцизии;
- циркомцизии;
- мултипни екстракции;
- постекстракциони крвавења;

2. Оперативни орално-хируршки интервенции:

- оперативни екстракции;
- тотални и парцијални вестибулопластики;
- тубер пластики;
- реимплантација;
- трансплантација;
- хируршки ревизии на рани;
- апикотомии на еднокорени и повеќекорени заби;
- импакции;
- синус пластики;
- цистектомија;
- жермектомија;
- кортикотомија;
- френулектомија;
- претпротетска хирургија;
- ортодонтска хирургија.

3. Имплантолошки интервенции:

- поставување на импланти за фиксни конструкции;
- поставување на мини импланти за ретенција на тотални протези;
-
аугментација на алвеоларен гребен;
-
ФЛАП интервенции со додавање на вештачка коска;

4
. Ласерски интервенции:

- френулектомија;
- предпротетски хируршки интервенции:
-
третирање на алвеолити;
-
третирање на периимплантити
:

ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ
 

Пациентите можат да закажажуваат прегледи и стоматолошки интервенции на тел: 02/3299 034.


Работно време:
07:00 – 20:00 часот

КОНТАКТ

Клиника за орална хирургија
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон
Водњанска 17
Скопје
Контакт телефон: 02/ 3299 034


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.