за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| прва страница |
За нас : Организациона поставеност : Стручен тим : Стоматолошки услуги : Заботехничка лабораторија : Закажување и контакт
ЗА НАС
 

Клиниката за ортодонција ги следи и применува најновите трендови од ортодонтската струка и наука, апликативно како во едукација на студентите, специјализантите, магистрите и докторите од стоматологија,така и во секојдневната пракса. Клиниката располага со сите современи дијагностички методи за откривање на етиолошките фактори кои го нарушуваат нормалниот раст и развој во орофацијалната регија и доведуваат до појава на малоклузии. Применувајќи различни методи од фиксната и мобилната ортодонтска техника, целиме кон корекција на нарушените орофацијални функции и дентоалвеоларни и вилични неправилности како и подобрување на естетскиот изглед на пациентот. Клиниката за ортодонција активно е вклучена во ортодонтско-хируршкото лекување на пациенти со расцепи, чиј број за жал од ден на ден е се поголем.

Посебен интерес се посветува на задоволување на естетската и функционална корекција кај пациентите со различен степен на малоклузии. Кај адултната популација освен естетска и функционална корекција, делуваме и превентивно на појавата на пародонтопатијата, како и припремање на пациентот за протетска рехабилитација.

За тоа се грижи највисоко едуциран стручен тим.


ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

РАКОВОДИТЕЛ
     
      доц. д-р Габриела Ќурчиева-Чучкова, д-р сци., раководител

СТРУЧЕН ТИМ

ПРОФЕСОРИ
    1. проф. д-р Лидија Кануркова, д-р сци.
ДОЦЕНТИ
    1.
д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска, д-р сци.,
АСИСТЕНТИ
    1.ас. д-р Наташа Тошеска Спасова, д-р сци
    2. ас. д-р Билјана Џипунова, д-р сци.
    3. ас. д-р Ирена Гавриловиќ,д-р сци
    4. ас. д-р Билјана Богдановска, м-р сци.
    5.
ас. д-р Софија Царчева Шаља, м-р сци.
    6. ас. д-р Јасна Петровска
    7. ас.д-р Манева Марија
ДОКТОРИ - СПЕЦИЈАЛИСТИ
    1. д-р спец. Бојана Даскалова, м-р  сци.
    2. д-р спец. Елена Петрова, м-р сци.
    3. д-р спец. Ајше Реџеп
    4. д-р Маја Радева
    5. д-р Бисера Лазаревска
    6. д-р спец. Медуше Бектеши Сулимани
    7
. д-р Ферија Сали
    8. д-р Весна Андреевска
    9.
д-р Даниела Србиноска
ДОКТОРИ - СТОМАТОЛОЗИ
 
   1. д-р Газменд Јусуфи, матичен стоматолог

Работен капацитете на клиниката:
- Кабинет со едно работно место;
- Рутинска сала со три работни места;
- Работна сала со десет работни места;
- Сала за изведување на предклинички вежби;
- Заботехничка лабораторија;
- Заботехничка лабораторија за изведување на практични вежби.

СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ
1. Специјалистички преглед на пациент со комплетна медицинска документација и рентген дијагностика (ортопантомограм, телерентгенограм, ретроалвеоларна снимка, оклузална снимка, дентална профилна снимка, рентгенграфија на шака);
2. Анатомски отпечаток од пациент и изработка на студиски модел;
3. Гнатометриска анализа на студиски модел и одредување на заклучна дијагноза;
4. Анализи на телерентген снимки;
5. Превентивни ортодонтски мерки;
6. Интерцептивна ортодонтска терапија, миофункционални вежби, и примена на интерцептивни апарати: коса рамнина, брадова држалка, вежба со шпатула, чувар на простор, вестибуларна плоча, селективно состружување на заби;
7. Терапија на забно-вилични неправилности со активни мобилни апарати;
8. Терапија на забно-вилични неправилности со функционални апарати (активатори по Andresen-Houple, бионатори по Balters, апарат по Stockfisch, Karwetzky, Grude, Bimller, регулатор на функција по Frankel, Twin-blok апарат, позиционери);
9. Терапија на забно-вилични неправилности со фиксни ортодонтски апарати (Roth техника, техника на прав лак, самолегирачка техника);
10.Ортодонтски апарати за брза максиларна експанзија (апарат за цепење на непце со Hyrax шраф, Quad helix);
11.Терапија на тешки форми на забно-вилични аномалии со употреба на Headgear, Delaire-ова маска;
12.ПреДоперативен и постоперативен третман на пациенти со heilognatopalatoshiza (изработка на оптуратори, активно ортодонтско лекување со мобилни и фиксни ортодонтски апарати);
13.Третман на пациенти со синдроми во орофацијалната регија;
14.Ортодонтско-хируршки третман на импактирани заби (канини, инцизиви, премолари, трети молари);
15.Ортодонтски третман на пациенти со дисфункција на ТМЗ и фрактура на colum mandibulae;
16.Терапија на пациенти со бруксизам;
17.Ортодонтско-протетски третман на пациенти;
18.Адултна ортодонција

Сите терапевтски постапки се изведуваат со најсовремени техничко-технолошки процедури, материјали ,техники, услови и со соодветно едуциран ортодонтски тим.

ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБАРАТОРИЈА

На Клиниката за ортодонција се изработуваат сите актуелни мобилни и фиксни апарати според светските стандарди. Во заботехничката лабораторија се изработуваат најсовремени активни, функционални, интерцептивни и ретенциони апарати изработени од материјали со врвен квалитет. Тимот го карактеризира професионалност, стручност и разбирање за потребите на пациентите.

Забни техничари

  1. Гоце Јаневски, шеф на заботехничка лабораторија
  2. Наташа Стојановска
  3. Ѓорѓи Панчевски
  4. Горица Маркиќ
  5. Снежана Тодоровска
  6. Весна Даневска
  7. Љупќо Димовски
  8. Емилија Томевска
  9. Александар Томевска
  10. Елмедина Азизи

 Континуираната едукација и усовршувањето како и пратењето на трендовите во светската ортодонција се примарна цел на работата.

Ви нудиме изработка на

    1. Оптуратори за пациенти со расцепи на непце.
    2. Интерцептивни помагала.
    3. Активни мобилни апарати.

 

4. Функционални апарати
    - апарати за корекција на штетни навики(бруксизам)
    
- twin block апарат
    - апарат по Grude
    - апарат po Andersen-Houpel
    - бионатор
    - Fraenkel-ов апарат и др.
    -
дуковатор

 

 

 

 

5. Фиксни апарати
    - палатинален и лингвален лак
    - quad-helix апарат
    - pendulum
апарат
    - lip bumper  
    - Headgear
    -
апарат за цепење на непце  
    - Delaire-ова маска и др.

Ваш партнер во интерес на здравјето и естетиката на Вашите заби.

ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ

ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕГЛЕДИ

Пациентите можат да закажуваат ортодонтски прегледи ,совети и интервенции на телефон 02/3299 011.

Работно време:

07:30-19:30 часот

КОНТАКТ

Клиника за ортодонција
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон
Водњанска 17
Скопје
Контакт телефон:
02/3299 011


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.