за нас

  историјат
  менаџерски тим
  структурна поставеност

  клиники

    детска и превентивна стоматологија со одделение за анестезија и реанимација

ортодонција со заботехничка лабораторија

фиксна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

мобилна стоматолошка протетика со заботехничка лабораторија

болести на забите и ендодонтот

орална хирургија

имплантологија

болести на устата и пародонтот

РТГ одделение

VIP кабинети

  стоматолошки услуги

  естетска стоматологија

  научно-истражувачка работа

  научно-истражувачка работа и едукативна дејност

  фотогалерија

  настани

  јавни набавки

  контакт

| прва страница |
ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

Во состав на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон постои дел во чиј домен е развојот и унапредувањето на научно-истражувачката работа.
Тоа е Институтот за научно-истражувачка работа кој како посебна единица постои повеќе од една деценија.

Освен научно-истражувачката дејност низ овој институт се подржува изработувањето на научни проекти од областа на стоматологијата.

Во просториите на Институтот за научно-истражувачка работа е сместена и Библиотеката со богата и современа стручна литература од домашни и странски автори, како и со стручни списанија, публикации. Преку Интернет услугите истата се поврзува со реномирани светски библиотеки, и на тој начин има можност да се пратат сите новини од областа на светската стоматолошка наука.


© Copyright 2014 ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје. All rights reserved.